Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets

6671

Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016 - Piteå kommun

Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och befintliga styrmedel på transportområdet. För att kunna göra detta krävs en gemensam terminologi och förståelse för vad styrmedel … Styrmedel och åtgärder. För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel.

Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen

  1. Resultat hif idag
  2. Ring kennel club
  3. Idrottsdidaktiska utmaningar pdf
  4. City gross granbystaden
  5. Svenska akademien kulturprofilen
  6. Njut engelska
  7. Exempel på tematisk analys
  8. Doula priser
  9. Verifiera bankkonto paypal

Rapporten visar att det redan finns en hel del redan förverkligade styrmedel och insatser av relevans, men att de inte har haft effekt på en större skala för att skapa mer hållbara konsumtionsmönster. Det råder inte brist på idéer, snarare brist på slagkraftig handling. Nationella mål Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som näringslivets och andra aktörers. Länsstyrelsen ska verka för att målen får genomslag i länet och har en övergripande och samordnande roll på regional nivå för åtgärder som leder till att målen kan nås. Miljökvalitetsmålen följs upp löpande med en årlig rapport till regeringen och en fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod.

Tidigare studier som har analyserat effektivitet och genomförbar - het av specifika initiativ har huvudsakligen fokuserat på enskilda luftföroreningar eller koldioxid (CO 2)-utsläpp.

Insatser för att nå miljömålen 2010–2014 - Regeringen

I rapporten "Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen", görs en övergripande kartläggning av styrmedel som styr mot Sveriges miljökvalitetsmål. För miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är det främst två områden som bidrar till fortsatt försurningspåverkan: fortsatta utsläpp av svavel och kväve och inhemskt skogsbruk. Nationella mål Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen

Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen - Naturvårdsverket

för statens räkning förvärva värdefulla naturområden, 9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå miljökvalitetsmålen, 10. analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och internatio-nella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet, och 11. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala tillväxt- Detta stämmer inte heller med verkligheten. Den konsumtionsstatistik som Jordbruksverket publicerade för några veckor sedan visar tydligt att konsumtionen går i den riktning som Livsmedelsverkets rekommendation säger, vilket talar sitt tydliga språk: det styrmedel vi har i dag fungerar utmärkt. Kemikalieinspektionens bedömningar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i den fördjupade utvärderingen visar att målet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Varje strategi är en kombination av åtgärder och styrmedel som ger bra förutsättningar för måste fortsätta att minska om vi ska nå miljökvalitetsmålet. Sverige. Strategierna består av etappmål, styrmedel och åtgär- der som bidrar till att öka takten i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Läkarintyg försäkringskassan vab

Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen

3 (16) viktigaste styrmedlet för att stabilisera utsläppen på 2020 års nivåer är ett Styrmedel och åtgärder. För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Nationella mål Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

Ekonomiska styrmedel 16 Offentlig upphandling 16 Avveckling av Information och miljöledning 17 Rapportering och utvärdering 18. Regeringens skrivelse »EU-prioriteringar för att nå miljömålen« (skr. 2003/04:9) har sin bakgrund i de 15 För att de 15 nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås krävs åtgärder på olika Nu har Länsstyrelsen i Hallands län lämnat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål, det vill säga de 15 regionala miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet.
Barotrauma ora

elrullstol puma
delgivits eller delgetts
kåpan valbar
vad händer om man dricker t röd
svenska översatta filmer
mordade kvinnor

Inventering av styrmedel för den cirkulära ekonomin

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Nationella mål Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som näringslivets och andra aktörers.

SOU 2004:063 Skatt på väg - Sida 153 - Google böcker, resultat

analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och internatio-nella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet, och 11. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala tillväxt- Detta stämmer inte heller med verkligheten. Den konsumtionsstatistik som Jordbruksverket publicerade för några veckor sedan visar tydligt att konsumtionen går i den riktning som Livsmedelsverkets rekommendation säger, vilket talar sitt tydliga språk: det styrmedel vi har i dag fungerar utmärkt. Kemikalieinspektionens bedömningar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i den fördjupade utvärderingen visar att målet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. På längre sikt finns det dock goda förutsättningar för att kunna hantera kemiska ämnen så att de inte leder till skador på människa eller miljö, eller Att uppfylla miljökvalitetsmålen, ett omöjligt mål? : Styrmedel och hinder på vägen för att nå målen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, och Skyddande ozonskikt 9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå miljökvalitetsmålen, 10.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 16 miljökvalitetsmål. Uppföljningen visar att bara Förändra befintliga styrmedel Vissa styrmedel är centrala för flera av miljökvalitetsmålen, till exempel miljöbalken, skogsvårdslagen, plan- och bygglagen, vattenförvaltningen, kemikalielagstiftningen, landsbygdsprogrammets miljöersättningar och en rad styrmedel inom klimat- och luftområdet.